Istota i pragnienie coachingowego stylu


Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką coaching darmowe szkolenia rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji wśród przywództwem a podejściem coachingowym Odniesienie do wybranych koncepcji przywództwa Początek drogi – co jest warunkiem sukcesu? Zacznijmy od siebie - Autorefleksja Samoświadomość menedżera – wartości, motywacje, mocne strony, przekonania i obawy, osadzenie we własnym kontekście pracy i możliwościach praktyki. Narzędzia wspierające autorefleksję. Praktyka refleksyjnego dialogu – rozmowy w parach Postawa, kluczowe kompetencje i narzędzia menedżera coacha – odwzorowanie i przegląd Obecność i uważność w relacji z rozmówcą. Jak stworzyć atmosferę sprzyjającą otwartości, zbudować zaufanie? – rzeczowe trening nawiązywania pogłębionego kontaktu w rozmowie Zarządzanie przestrzenią w rozmowie Praktyka ugruntowania i koncentracji uwagi Praktyka nawiązywania kontaktu z rozmówcą – dostrojenie i rezonans Kontrakt 3P- znaczenie i realizacja w praktyce Umiejętność słuchania na 4 poziomach wg „U Theory” Otta Scharmera Jakim jestem słuchaczem? - autorefleksja Praktyka słuchania na różnorodnych poziomach i informacje zwrotne Umiejętność zadawania pytań i podążania za rozmówcą – rozbiór funkcji pytań i praktyka w ich zadawaniu Empatia i okazywanie zrozumienia, jako umiejętne radzenie sobie z emocjami Model GROW i KOMPAS w prowadzeniu rozmowy coachingowej Umiejętność i przybory uzgadniania celów, sposób aktualnej rzeczywistości, analiza możliwości i sposobów działania , motywowanie i przezwyciężanie obaw Pytania coaching icf szkolenia w modelu GROW Rozróżnianie jakiej formy wsparcia potrzebują nasi pracownicy i dopasowywanie odziaływań Umiejętność mobilizowania i stawiania wyzwań – „coachingowo to nie znaczy miękko” - balansowanie pomiędzy wspieraniem i empatią, a twardszym podejściem i stawianiem wymagań dodatkowo ich egzekwowaniem – rola menedżera / coacha Informacja zwrotna, w tym docenianie - jako narzędzie rozwoju i zwiększania efektywności Motywowanie do wychodzenia ze strefy komfortu, wspieranie

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie