Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające przemiany


Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania czy zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), jaka weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku Polityce rachunkowości prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wersja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane przed 13.10.2019 r., których dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego, będą miały 7 dni roboczych na wywiązanie się z tego obowiązku. Zmiany w ramachTarcz antykryzysowych tj. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, które wprowadziły m.in. opcja składania czynnego żalu w formie elektronicznej; dodatkowe preferencje podatkowe powiązane z ulgą B+R; modyfikację ulgi IP Box lub też zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020. Tarcze antykryzysowe wprowadziły zarówno przemiany dotyczące m.in. zasad egzekucji świadczeń pracowniczych; dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP czyli ułatwienia skutecznego pozyskiwania certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Sytuacja zmieniła się jednak na skutek wejścia w życie Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego na rzecz tych spółek został przełożony do dnia 13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF") wydał stanowisko dotyczące oceny niebezpieczeństwa związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych („Stanowisko"). Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk" zawartych w treści Stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowadzonych poprzez UKNF

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie