Artykuł ze wzorami dokumentów


Artykuł ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla kultury. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być zarysy księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka mieści zadania ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych sprawozdań przez nie sporządzanych. Artykuł o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury ta będzie pomocna przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dodatkowo podczas prowadzeniu ewidencji księgowej ujmuje bowiem najświeższe przemiany prawa. Zamierzeniem autorek było prośba praktycznych rozwiązań ewidencyjnych, w taki sposób by stanowiły pomoc w codziennej pracy pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury również w sporządzaniu sprawozdań finansowych. W lekturze tej przedstawiamy: 124 modele księgowań z wyjaśnieniami; Przykłady ujmowania w księgach zdarzeń gospodarczych; Opisy kont; Wycenę pozycji bilansowych; Powiązania ze sprawozdaniami finansowymi; Dowody księgowe charakterystyczne na ile wynosi podatek pit od najniższej krajowej rzecz danego zadania także przykłady jego ewidencji analitycznej; Leksykon pojęć z rachunkowości. Omówiono w niej reguły kwalifikowania operacji gospodarczych na odpowiednie konta syntetyczne (bilansowe). Szczegółowo ujęto księgowania wpływające na stan: wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, opłaty krótkoterminowych, krótkoterminowych aktywów finansowych, funduszu, zobowiązań i rezerw na zobowiązania również funduszy specjalnych. Ujęto zasady ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość aktywów instytucji kultury dodatkowo rozliczeń międzyokresowych. Omówiono zarówno ewidencję funduszu instytucji kultury i ZFŚS. Drugą kwant artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury poświęcono ewidencji operacji gospodarczych na kontach wynikowych. Stanowią one podstawę do sporządzenia poprzez instytucje kultury rachunku zysków i strat. W tej części podano sposoby ewidencji przychodów i kosztów kształtujących działalność operacyjną jednostki, pozostałą działalność operacyjną również działalność finansową. Uwzględniono zmiany dotyczące ewidencji księgowej zdarzeń nadzwyczajnych. W zakończeniu pokazano reguły przeksięgowań z kont wynikowych dokonywane w sprawie ustalenia wyniku finansowego jednostki.

Copyright © 2019 podatki umowa zlecenie